پیشینه طرح

_

فرآيند مطالعات و طراحي اين قفس از تابستان ١٣٩٣ آغاز شد و تا پايان همان سال در خصوص ارزيابي نوع قفس مناسب و عملياتي براي سواحل مكران بررسي هاي مختلفي انجام شد.

سهولت در ساخت، بيشترين شباهت به قفس هاي گرد پلي اتيلني رايج، بيشترين فراواني توليد و بهره برداري در دنيا و ويژگي هاي فني خاص نظير پاسخ اتوماتيك به تحريكات محيطي دليل برگزيدن اين نوع قفس شد.

از ابتداي ٩٤ تا انتهاي ٩٥ در خصوص توسعه نرم افزار تحليل هيدروديناميك تور و سيستم مهار تلاش شد و سعي شد با استفاده از تئوري المان محدود يك كد كامپيوتري در نرم افزار MATLAB براي محاسبات هيدروديناميكي تور توسعه يابد و نهايتا اين مهم محقق شد و نتايج اين كد با نتايج ارائه شده در مقالات تجربي و عددي مقايسه شده و اعتبارسنجي انجام شد.

با تكميل تحليل‌هاي هيدروديناميكي در بهار ٩٦ و با توجه به استحكام‌هاي مورد نياز براي مصالح، طراحي سيستم مهار و سازه كولار شناور و سينكر تيوپ انجام شده و تحليل‌هاي المان محدودي با استفاده از نرم افزار ANSYS انجام شد.

در اين مرحله نياز به تامين مالي براي انجام تست‌هاي آزمايشگاهي و مدلسازي تجربي بود كه به دليل عدم تامين مالي، اين مسئله تا بهار ٩٧ به تعويق افتاد.

با تامين اعتبار در بهار ٩٧ ساخت نمونه آزمايشگاهي قفس با مقياس ١:١٠ آغاز شد و پس از سه ماه در اواخر تابستان نمونه آزمايشگاهي آماده شده و در حوضچه كشش شهداي خليج فارس در دانشگاه جامع امام حسين(ع) تست‌هاي موج و جريان انجام شد.

اين تست‌ها شامل تست‌هاي جداگانه و همزمان موج و جريان براي شرايط درياي عمان بوده و نتايج تجربي هماهنگي خوبي با نتايج عددي را نشان مي‌داد.

با اين وجود با اعمال يك بهينه‌سازي بر روي شناوري كولار شناور و همچنين بويه‌هاي سيستم مهار موفق به اخذ پاسخ‌هاي بهتري از سازه در مواجهه با امواج و حفظ بيشتر حجم اوليه قفس در شرايط طوفان شديم.

معرفی طرح

_

تعداد ٢ حلقه قفس پرورش ماهي مغروق شونده از نوع پايه كششي كه هر قفس قابليت پرورش ١٢٥ تن ماهي در دريا را دارد.

قفس پايه كششي با سيستم مهاربندي پيش كشيده قائم. ارتفاع بخش مخروطي ٧ متر و ارتفاع بخش اصلي ١٢ متر.

قطر قفس ٢٨ متر و قطر بخش مخروطي ١٠متر.

داراي ٨ خط مهار قائم با بهره‌گيري از ٨ بويه پيش كشيدگي ۲۰۰۰ ليتري.

ظرفيت پرورش با احتساب ١٥ كيلوگرم توليد در هر متر مكعب معادل ١٢٥ تن در هر قفس مي باشد.

 

    - كاربرد: پرورش ماهي در آبهاي مواج درياي عمان- سواحل چابهار. در امواج بالاي ٨متر.

    -مشتريان: بخش خصوصي، تعاوني هاي صيادي و بخش دولتي.

    -فناوريها و دانش‌هاي خاص و متمايز كننده: هيدروديناميك تور و اجسام منعطف.

 

هيدروديناميك سازه قفس و رفتار در امواج بلند. طراحي سازه مهاربندي پايه كششي براي قفس پرورش ماهي براي اولين بار در كشور و دومين بار در دنيا.

شكست انحصار طراحي و توليد اين نوع قفس و بومي سازي اين فناوري براي درياهاي مواج كشور.
قفس حاضر توسط تيمي از پژوهشگران فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و پس از سنجش جوانب مختلف آن توسط اين تيم طراحي شد.

فرآيند طراحي شامل توسعه يك نرم افزار عددي به منظور تحليل هيدروديناميكي تور و خط مهار، تحليل نرم افزاري سازه، محاسبات بارگذاري موج و جريان، طراحي براي جزر و مد، تست آزمايشگاهي در حوضچه كشش و براي شرايط محيطي درياي عمان و سواحل چابهار و در نهايت اعتبارسنجي نتايج بوده است.

نکته حائز اهميت اين است که به دليل انحصاری بودن اين محصول هيچ اطلاعات دقيق فنی از اين محصول در دست نبوده و صرفا چتد عکس از اين محصول موجود است بنابر اين می توان گفت که دانش فنی اين محصول از طريق تحقيق و توسعه داخلی و با بهره گيری از توان علمی محققين داخلی در حوزه مهندسیدريا به دست آمده است.

قفس موردنظر در دنيا تحت عنوان قفس TLC شناخته شده و طراحی و ساخت آن در انحصار شرکت REFAme ايتاليا می‌باشد.

کل سرمایه گذاری
ردیف شرح مبلغ (میلیون ریال)
۱ سرمایه گذاری ثابت ۱۱۰,۰۰۰
۲ سرمایه در گردش ۲۵۹,۲۲۳
جمع کل (ریال) ۳۶۹,۲۲۳
سهم سرمایه گذار ۱۶۹,۲۲۳
تسهیلات مورد نیاز ۲۰۰,۰۰۰
نسبت های مالی
نسبت های مالی نرخ تنزیل
ارزش خالص فعلی سرمایه (NPV) ۱۳۴,۳۷۲,۳۲ ۳۰,۰۰%
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR) ۷۵,۲۶%
دوره بازگشت سرمایه دو ساله