یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
موسسه جهاد توسعه

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998
۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

محمد اسمعیلی

معاون اداری و مالی

mr esmaili
mr esmaili

محمد اسمعیلی

معاون اداری و مالی

محمد اسمعیلی

همکاری با ما

در موارد زیر میتوانید با ما همکاری کنید:

۱- ساخت و تولید

۲- رایزنی فرهنگی