یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳
موسسه جهاد توسعه

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳

۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998
۲۰۲۳۰۹۱۲ ۱۳۵۵۰۸ scaled e1699345663998

محمدهادی حاج محمد

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

محمدهادی حاج محمد
محمدهادی حاج محمد

محمدهادی حاج محمد

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

محمد هادی حاج محمد متولد ۱۳۶۲

- رئیس قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت وزارت جهاد کشاورزی، ۱۴۰۱ تاکنون

- مدیر عامل مؤسسه جهاد تحقیقات(۱۴۰۱)

- مدیر مرکز دریایی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ۱۳۹۸-۱۴۰۰

- معاون آموزش و پژوهش دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی۱۳۹۷-۱۳۹۸

- دبیر کارگروه آموزش و تحقیقات معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری ۱۳۹۰-۱۳۹۱

- مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس ۱۳۹۹-۱۴۰۰

- و....